Στον Νόμο 4711/2020 η απαγόρευση σφαγής ιπποειδών - Law 4711/2020 includes ban of equine slaughter

Για πρώτη φορά με νόμο απαγορεύεται η σφαγή των ιπποειδών. Στο άρθρο 17 του Ν 4711/2020 Κεφάλαιο Β', "Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες"

H παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μάχης. Επίσης απαγορεύονται η εκτροφή, η χρησιμοποίηση και η

εξαγωγή σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.».


For the first time equine slaughter is banned by law. Article 17 of Law 4711/29.7.2020 Chapter B" "Prohibition of the use of any kind of animal in any kind of spectacles and other related activities"

Paragraph 3 of article 12 of law 4039/2012 (A'15) is replaced as follows:

«3. Breeding, training and use of animals for any kind of battle is prohibited. Breeding,use and export of dogs, cats and equidae for the production of fur, leather, meat or for the manufacture of medicinal or other substances. "

ν_4711_2020
.pdf
Download PDF • 304KB


Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg