top of page
  • Εικόνα συγγραφέαIppothesis

Αναγνώριση και καταγραφή των ιπποειδών - Recognition and registration of equidae

Έγινε ενημέρωση: 10 Μαρ 2019

Αναγνώριση και καταγραφή των ιπποειδών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Δεν είναι λίγες οι φορές που φιλοζωικές οργανώσεις και ευαισθητοποιημένοι ιδιώτες προσπαθούν να βοηθήσουν ιπποειδή που βρίσκουν σε κακή κατάσταση, όμως οι φιλότιμες προσπάθειες τους χάνονται κάπου ανάμεσα σε αρμόδιες αρχές, φορείς και λανθασμένες ερμηνείες.

Οι Νόμοι υπάρχουν όμως δεν τους γνωρίζουν όλοι και κυρίως δεν εφαρμόζονται οι έλεγχοι που οφείλουν οι υπεύθυνοι. Η νομοθεσία ερμηνεύεται πολλές φορές όπως εξυπηρετεί τον καθένα ενώ συνήθως επικρατεί απόλυτη άγνοια για τα ζώα αυτά. Παρά το γεγονός πως είναι ζώα που μας έχουν συντροφέψει από την αρχαιότητα σε όλες τις δραστηριότητες μας λίγα είναι αυτά που μας μαθαίνουν για το πώς να τα φροντίζουμε.

Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να σωθούν τα ιπποειδή είναι πάνω από όλα να υπάρξει σωστή ενημέρωση σε όλους. Και αν δεν το κάνει το κράτος μπορούμε ως σύλλογοι ή ιδιώτες να ανοίξουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους ενδιαφερόμενους. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τα προστατεύσουμε κυρίως από την κακή νοοτροπία και τις συνήθειες που επικρατούν στην χώρα μας όσον αφορά τους κανόνες ευζωίας τους. Στην συνέχεια να πολεμηθούν, πάντα με νόμιμες διαδικασίες, οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν στην πλειοψηφία εκείνων που τα χρησιμοποιούν με σκοπό το κέρδος.

Στις 23 Νοεμβρίου 2016 ο σύλλογος ippothesis κατέθεσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μια επιστολή με την οποία ζητούμε διευκρινήσεις και τροποποιήσεις στους νόμους για την προστασία των ζώων όσον αφορά την ευζωία των ιπποειδών. Συγκεκριμένα ζητούμε την ενσωμάτωση και εναρμόνιση του Κοινοτικού Κανονισμού που αντικαθιστά από 1.1.2016 τον 504/2008 και την άμεση δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέσα από οδηγίες που έχουν εκδοθεί καθορίζει εδώ και πολλά χρόνια τα πιστοποιητικά εισαγωγής ζώων και καθιερώνει την αναγνώριση των ιπποειδών που γεννήθηκαν στην Ένωση ή έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ή μετακινούνται από τρίτες χώρες προς την Ένωση. Στην χώρα μας συνηθίζεται τα ιπποειδή που έχουν διαβατήριο ή ηλεκτρονική σήμανση είναι μόνο τα αθλητικά ή εκείνα που προέρχονται από εγκεκριμένα ιπποφορβεία.

Ο κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 504/2008 που ίσχυε μέχρι 31.12.2015, καθορίζει με σαφήνεια τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών για την εφαρμογή των οδηγιών 90/426/ΕΟΚ και 90/427/ΕΟΚ.

Ο Κανονισμός 2015/262 (ΕΚ) αντικαθιστά τον (ΕΚ) αριθ. 504/2008 από την 1η Ιανουαρίου 2016. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν από την 1η Ιουλίου 2016 η Ελλάδα απαιτείται να δημιουργήσει μια κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καταγραφή των ιπποειδών. Ο τρόπος διαχείρισης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον παγκόσμιο ισόβιο αριθμό ιπποειδούς (Universal Equine Life Number, UELN). Ο 504/2008, που ήταν πλήρως εναρμονισμένος με την Εθνική νομοθεσία προβλέπει, ότι τα ιπποειδή δεν διατηρούνται αν δεν αναγνωρίζονται.

Αποσαφηνίζεται για ακόμη μια φορά πως ο κάτοχος ακόμα και αν δεν είναι ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση των ιπποειδών. Στο δε άρθρο 13 αναφέρεται ο όρος οικόσιτα ιπποειδή βεβαιώνοντας πως το ιπποειδές μπορεί να ανήκει στην κατηγορία του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, προορισμένο να συντηρηθεί από τον άνθρωπο κυρίως μέσα στην κατοικία του (και όχι μόνο), ακολουθώντας την νομοθεσία σε ότι το αφορά.

Τα έγγραφα αναγνώρισης οφείλουν να συνοδεύουν τα ιπποειδή σε κάθε μετακίνηση τους και να ενημερώνεται κάθε μεταβολή κατόχου ή ιδιοκτήτη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή ο έλεγχος στην κεντρική βάση δεδομένων. Να σταματήσει η κακοποίηση και εκμετάλλευσή τους από εκείνους που τα πονούν και δεν σέβονται την ζωή τους.

Κατεβάστε τα αρχεία και μελετήστε τα. Είναι ο μόνος τρόπος να προστατεύσουμε τα ιπποειδή από την άγνοια που τα σκοτώνει με τον χειρότερο τρόπο. Με θάνατο αργό και βασανιστικό, χωρίς φροντίδα να στέκονται για ώρες δίπλα σε νεκρά ζώα γνωρίζοντας πως το δικό τους τέλος πλησιάζει. Να πονούν και να φοβούνται χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα. Εμείς όμως μπορούμε.

Διαθέσιμο έγγραφο σχετικό με την ανάρτηση στην ενότητα “Αρχείο” της ιστοσελίδας μας (DOCUMENT 1 & 9. pdf)

 

Recognition and registration of equidae in an electronic database.

Several time welfare organizations and concerned individuals are trying to help equine which they find in a very poor condition. Unfortunately their efforts get lost somewhere between competent authorities, operators and incorrect law interpretations.

Laws do exist and can really help us if only people were informed of the tools they can use. Authorities delay to spread the good news but also the big problem is the lack of regular state controls, inspections and penalties return. Legislation is interpreted many times according to the convenience of those interested to harm them. Despite the fact that they are animals that accompany us from antiquity in all our activities there is little that we are taught of how to look after them.

The only way to address this problem and to save the equidae in our opinion above all is to provide accurate information to everybody if possible. We can persuade welfare associations and individuals to open up a channel of communication and information with those interested in equine welfare. Only this way we will be able in total to protect them. Mainly from poor mentality and habits that prevail in our country sides concerning their welfare rules. The fight against abusers only by law and education can face a success in time.

On November 23rd, our protocol number 28 we have tabled at the Ministry of Rural Development and Food a proposal concerning incorporation of specific EU legislation to the Greek laws ensuring equine welfare. “Ippothesis” is asking amendments to certain laws for the protection of animals in terms of Equine Welfare. Specifically ask the integration and harmonization of European Regulation which replaces the 01/01/2016 504/2008. Need of the immediate creation of an electronic database for equines in Greece.

The European Community legislation through directives issued for many years officially sets animal import licenses and establishing the identification of equidae born in the Union or are in free circulation in the Union or traveling from third countries to the Union. In Greece our country equine passport or electronic mark usually are used only for sports or those equines derived from approved studs.

The Commission Regulation (EC) No. 504/2008 valid until 31.12.2015 clearly defines methods for the identification of equidae for the implementation of Directives 90/426 / EEC and 90/427 / EEC.

The Regulation 2015/262 (EC) replaces (EC) No. 504/2008 as of 1 January 2016. According to this regulation from July 1, 2016, Greece is required to create a central electronic database for recording equidae. Management should be in accordance with the global equine life number (Universal Equine Life Number, UELN). The 504/2008, which was fully harmonized with the national legislation provides that the equines are not maintained if not recognized

Clarifying once more that the holder even if he/she is not the owner is legally responsible for the identification of equidae. In particular Article 13 refers to the term domestic equines attesting once more that the equine can clearly belong to the category of stray animals if no one is taking care and it doesn’t belong to a herd of wild horses.

Identification documents must accompany the equidae to their whole life and should be informed of any change of holder or owner. In this way it can be at any time a check done at the central database. Our legal way to stop abuse and exploitation by those who hurt and do not respect their lives.

Download the files and please study them. It is the only way we can protect horses from ignorance which kills them in the worst way. Slow and agonizing death that they don’t deserve. Without any kind of care and protection they stand for hours next to dead animals knowing that their own end is approaching. Pain and fear without being able to do anything to stop it. But we can stop it.


You can find a relevant document for this post at section “Archive” of our website (DOCUMENT 2 & 10.pdf)


3 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page