top of page
  • Εικόνα συγγραφέαIppothesis

Τι κάνουμε σε περιπτώσεις κακοποίησης ιπποειδών - What to do in case of equine abuse and neglect

Με αφορμή περιστατικά κακοποίησης αλόγων παραθέτουμε ορισμένες συμβουλές – οδηγίες από τον σύλλογό μας που ελπίζουμε να φανούν χρήσιμες. Ήδη πολλές φορές οι εθελοντές Φιλοζωικών σωματείων και ιδιώτες προβαίνουν σε όλες τι νόμιμες ενέργειες.

ΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.1197/81 ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4039/12 άρθρα 1 οι κανόνες ευζωίας που οφείλουν τα τηρούν οι άνθρωποι προς τα ζώα ορίζεται πως πρέπει να τους παρέχουν σκέπαστρο για να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες, νερό, φαγητό, να μην είναι μόνιμα δεμένα, να έχουν κτηνιατρική περίθαλψη και γενικά μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξής τους.

Υπάρχουν διευκρινίσεις του Εισαγγελέα Ρούσσου Εμμανουήλ Παπαδάκη σχετικά με την παθητική κακοποίηση και τον Ν. 4039/12

Όταν βλέπουμε δεμένα ιπποειδή στα χωράφια οφείλουμε να βεβαιώνουμε με προσωπική έρευνα ή μαρτυρίες ανθρώπων που δέχονται να καταθέσουν ενόρκως πως δεν πρόκειται για ζώα που απλά βόσκουν αλλά για ζώα που ζουν δεμένα 24/7/365 εκτεθειμένα σε όλες καιρικές συνθήκες χωρίς καμία μέριμνα. Είναι άλλη η κατάσταση να αφήνουν το ζώο να βόσκει για κάποιες ώρες και άλλο να μην υπάρχουν καθόλου σταβλικές εγκαταστάσεις και το ζώο να ζει αιχμάλωτο, μόνιμα δεμένο σε χωράφια χειμώνα – καλοκαίρι.

Είναι πολύ σημαντικό το νερό για τα ιπποειδή. Αν το νερό δεν ανανεώνεται το πιθανότερο στις θερμές θερμοκρασίες να εξατμίζεται με αποτέλεσμα το ζώο να υποφέρει. Οπότε η δικαιολογία «πέρασα χθες και του έβαλα νερό» δεν είναι ευζωία, είναι κακοποίηση. Τα άλογα πίνουν συνήθως 20 έως 50 λίτρα νερό ανάλογα με την θερμοκρασία και το είδος της εργασίας που εκτελούν. Γαϊδουράκια και μουλάρια περίπου 35 λίτρα. Ενδεικτικά στο άρθρο που αφορούσε την καταγγελία για τις συνθήκες που εργάζονται τα γαϊδούρια στην Ύδρα, ο καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Νίκος Διακάκης σε έγγραφό του προς τον Δήμο της Ύδρας αναφέρει για τα συγκεκριμένα ζώα (που αφορά όλα τα ιπποειδή) «είναι τεράστιο λάθος η έκθεση στον ήλιο ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και τις ημέρες που η θερμοκρασία είναι υψηλή. Ειδικά ανάμεσα στις ώρες 11.00-17.00 η έκθεσή τους στον ήλιο χωρίς σκίαστρα και νερό είναι καταστροφική».

Τα ιπποειδή θεωρούνται και ζώα συντροφιάς (στην κοινοτική νομοθεσία ονομάζονται οικόσιτα ιπποειδή) αφού σύμφωνα με τον ορισμό (4039/12, άρθρο 1, παράγραφος γ΄) ζώα συντροφιάς είναι όσα συν τηρούνται ή προορίζονται να συντηρηθούν από τον άνθρωπο κυρίως μέσα στην κατοικία του. Δεν λέει μόνο μέσα στην κατοικία του (δηλαδή για πιο μικρόσωμα ζώα) αλλά κυρίως, άρα μπορεί να είναι ο χώρος ενός κτήματος αρκεί να υπάρχουν οι ανάλογες προδιαγραφές όπως ορίζει η νομοθεσία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2015/262 Από τις 25 Ιουλίου, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , εφαρμόζεται και στην χώρα μας ο Κοινοτικός Κανονισμός 2015/262 που ορίζει την καταγραφή και αναγνώριση όλων των ιπποειδών. Πρακτικά χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις που αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασίες, όμως με την εφαρμογή του θα μπει ένα τέλος στα ζώα χωρίς ταυτότητα, χωρίς προέλευση που οποιοσδήποτε μπορεί να τα εξαφανίσει με οποιονδήποτε τρόπο αφού ουσιαστικά για τις ελεγκτικές αρχές δεν υπήρξαν ποτέ.

 

EQUINE ARE PROTECTED FROM NATIONAL LEGILSATION AS ALL ANIMALS ARE. According to Law (GR) 1197/81 which is still in force and Law (GR)4039/12 articles 1 welfare rules require from people who observe the animals to provide them with shelter so as to be protected from all weather conditions, water, food, not to be kept permanently tied, to have veterinary care and general care for respect of their existence.

When we see equidae in the fields we have to make our own research or use testimonials of people who are willing to testify under oath so as to make sure this case is an abuse and not simply equines left to graze animals. We have to make sure this is a case of animals which are left alone, tied 24/7/365 exposed to all weather conditions without any care.

Water is very important especially for our country in which the summer sometimes is unbearable. If the water is not often renewed chances that warm temperatures will evaporate it are big and as a result animals are suffering. So, the common excuse “I have put water yesterday and tomorrow I will renew it” is not welfare, it is abuse. Horses drink usually 20 to 50 liters of water depending on the temperature and the type of work they perform. Donkeys and mules need approximately 35 liters.

In the following article regarding the complaint concerning conditions for working donkeys on the island of Hydra, the Professor of veterinary medicine, Aristotle University of Thessaloniki Mr. Nick Diakakis on his letter to the municipality of Hydra reports for these animals (concerning all equidae) “it is a huge mistake to be exposed at the sun during the summer months and days when the temperature is high. Especially between the hours of 11.00-17.00 the exposure to the heat without shades and water are disastrous. ”

Equidae and pets considered (in Community legislation called domesticated equidae) since in accordance with the definition (4039/12, article 1, paragraph III) domestic animals are those intended to sustain themselves from humans mainly inside the house. It doesn’t say only inside the housing (i.e. for most small animals) but mainly. So, this might an estate as long as you obtain specifications as defined by the law.

APPLICATION of COMMUNITY REGULATION 2015/262 Since July 25th, according to a letter sent from the Ministry of rural development Community regulation 2015/262 that sets the recording and identification of all equine species is applied in our country. Practically further clarifications concerning the competent authorities and procedures are needed, but this application will definitely put an end to equines without identity, no one will be able to vanish, neglect and abuse or own them as easy as it happens today. Basically these animals will exist for the first time for control authorities. .

21 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page