Νέος κώδικας ιπποδρομιών ~ New horse racing code

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ


Με ανακοίνωση της η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος ανακοίνωσε την δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νέου κώδικα ιπποδρομιών. Η διαβούλευση αφορά τους φορείς και τα μέλη της ιπποδρομιακής κοινότητας ενώ τα σχόλια αποστέλλονται με email.


Ως σύλλογος που, σύμφωνα με τον καταστατικό του σκοπό, λειτουργεί για την προστασία των ιπποειδών στείλαμε τις δικές μας παρατηρήσεις όσον αφορά το νομοθετικό κενό στο νέο Σχέδιο του Κώδικα Ιπποδρομιών.


Ζητούμε να προστεθεί στον Νέο κώδικα ιπποδρομιών το νομικό πλαίσιο με τις λοιπές λεπτομέρειες για τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης της Φ.Ε.Ε. να διασφαλίζει την ευζωία των δρομώνων ίππων μετά την παύση της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.


Υπενθυμίζουμε πως έχουμε γραπτώς καταθέσει δικόγραφο προς τα αρμόδια υπουργεία με το ίδιο αίτημα.

Πρακτικά αυτό που ζητούμε σημαίνει το εξής: οι έμποροι ή ιδιώτες που παραλαμβάνουν τα ιπποειδή τα οποία αποσύρονται από την αθλητική ιπποδρομιακή δράση σήμερα ελέγχονται μόνο ως προς την νομιμότητα των μεταφορικών μέσων. Σύμφωνα με τον Νόμο 2015/262 οφείλουν να καταγραφούν ως οι νέοι ιδιοκτήτες τους αφού τα "αγοράζουν". Σε περίπτωση μεταπώλησης των ίππων και αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα ενημερώνεται η ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη.


Υπενθυμίζεται ότι με σχετικό άρθρο που συμπεριέλαβε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Βορίδης, απαγορεύτηκε στην Ελλάδα η σφαγή των ιπποειδών καθώς και η εξαγωγή τους προς σφαγή.


Περισσότερα για το ζήτημα των ιπποδρομιακών μετά την απόσυρση τους από την αθλητική δράση

https://www.ippothesis.gr/post/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF-after-race-track?lang=el

#HelpuSavEquines #ippothesis_equine_welfare #dont_be_silent_in_their_abuse #be_their_voice


CONSULTATION ON A NEW HORSE RACING CODE


Jockey Club of Greece announced the public consultation on the draft of a new horse racing code. The consultation concerns the bodies and the members of the racing community while the comments are sent by email.


As an association that, according to its statutory purpose, functions for the protection of equidae, we have sent our own remarks regarding the legislative gap in the new Draft of the Horse Racing Code.


We request that the legal framework be added to the New Horse Racing Code with the other details on how to fulfill the obligation of Jockey Club of Greece to ensure the well-being of the racehorses after the cessation of their racing activity.


We have already submitted in the past the same written request to the competent ministries through our legal representative.

Actually, what we are asking for is the following: traders or individuals bying and removing ex race horses are currently checked only for the legality of the means of their transportation. According to Law 2015/262, they must be registered as their new owners since they "buy" them. In case of sale of the horse and change of ownership status, the electronic database will be updated with the details of the new owner.


We would like to remind that the slaughter of equidae as well as their export for slaughter was prohibited in Greece.


Read more on our activities on what happens to ex race horses

https://www.ippothesis.gr/post/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF-after-race-track?lang=el


#HelpuSavEquinesMutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg