Μετά τον ιππόδρομο - After race track

Ακόμα ένα πρώην ιπποδρομιακό άλογο πέθανε πριν από λίγες ημέρες. Αφού το απομάκρυναν από τον έμπορο (ο οποίος εδώ και χρόνια αγοράζει δρόμωνες ίππους που αποσύρονται) μια ομάδα φιλόζωων με τεράστιο απόθεμα αγάπης και φροντίδας προσπάθησαν να το σώσουν.

Ακολουθώντας τα βήματα των αλόγων που φεύγουν από τον ιππόδρομο, και όχι μόνο, συνειδητοποιήσαμε πως καμία αναγνωρισμένη ένωση δεν διατηρεί ενεργή βάση δεδομένων για τα ιπποειδή καταγραφής και απόδοσης ως όφειλε, σύμφωνα με τις ενσωματωμένες κοινοτικές οδηγίες.

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.) σύμφωνα με την νομοθεσία 858/1937 (Α΄ 367) και 4603/2019 άρθρο 47, τροποποίηση του άρθρου 2 του Αναγκαστικού Νόμου 399/1968 ανάμεσα στις αρμοδιότητες είναι να: ιβ) μεριμνά, λαμβάνει μέτρα και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων δρομώνων ίππων, καθώς και για τη διασφάλιση της ευζωίας των δρομώνων ίππων, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και μετά την παύση αυτής,

Πώς όμως θα διασφαλίζει την ευζωία τους μετά την παύση της αγωνιστικής τους δραστηριότητας όταν δεν ξέρει που βρίσκονται; Στο ΔΣ της Φιλίππου Ενώσεως υπάρχουν ως μέλη εκπρόσωποι των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με μια δήλωση απομάκρυνσης ο έμπορος – αγοραστής αν διαθέτει «νόμιμο» μέσο μεταφοράς είναι ελεύθερος να το μεταφέρει όπου θέλει, για όποια χρήση, για όποια εκμετάλλευση, μεταπώληση, για όσες αναπαραγωγές, για οποιοδήποτε θάνατο. Μετά την αναχώρηση του, για τις αρμόδιες αρχές και ενώσεις, το ιπποειδές είναι ένα φάντασμα. Ελάχιστα από τα πρώην ιπποδρομιακά έχουν μια καλή ζωή όταν αποχωρούν από την ενεργό δράση και δεν είναι τα μόνα.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει εφαρμόσει καμία κοινοτική νομοθεσία ((504/2008, 2015/262) για την καταγραφή και αναγνώριση των ιπποειδών στην χώρα μας. Ούτε καμία από τις φιλοζωικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού δεν είχε καταγγείλει τόσα χρόνια αυτή την παρανομία.

Οι κρίκοι στην αλυσίδα του χρήματος από την εκμετάλλευση των ιπποειδών στην Ελλάδα έχουν την απόλυτη κάλυψη των αρχών που πληρώνονται για να εξασφαλίζουν την ευζωία τους.

Πριν από ένα χρόνο όταν προσπαθήσαμε να σώσουμε τριετές πρώην ιπποδρομιακό που κλειδώθηκε σε αποθήκη να πεθάνει, πιθανόν λόγω ασθένειας του, εναντίον μας ως υπερασπιστής του ζωέμπορου βρέθηκε ακόμα και φιλοζωικό σωματείο στο Διοικητικό συμβούλιο του οποίου ανήκουν μέλη εμπλεκόμενοι με τον ιππόδρομο.

Το τίμημα που πληρώνουμε στην επιλογή μας να δώσουμε ένα τέλος στην κακοποίηση και ανομία είναι τεράστιο και πολλές φορές οι εθελοντές του σωματείου βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Απέναντι μας το εύκολο και αδήλωτο κέρδος που έχει μεγάλη δύναμη και μοχλούς υπονόμευσης όσων το πολεμούν. Από την άλλη οι φίλιπποι της χώρας μας, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, είναι ουσιαστικά άφαντοι στις προσπάθειες μας. Εξαντλούνται στις γλυκανάλατες φωτογραφίες με καρδούλες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα όμορφα αξεσουάρ τους.

Αφού οι επιστολές μας στο ΥΠ.Α.Α.Τ όσον αφορά την εφαρμογή οδηγιών που έχουν ενσωματωθεί εδώ και δεκαετίες στην Ελληνική νομοθεσία για την καταχώρηση ιπποειδών αναπαραγωγής των αναγνωρισμένων ενώσεων μένουν αναπάντητες, έχουμε ήδη επισημάνει γραπτώς το συγκεκριμένο πρόβλημα στην καταγγελία - αναφορά που έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών με αριθμό εγγραφής 1076/2019 καθώς και στην γραπτή μας καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία και ασφάλεια τροφίμων με αριθμό εγγραφής CHAP(2019)01176. Αφού δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται και πως ζουν τα ιπποειδή στην χώρα μας, σίγουρα δεν γνωρίζουμε αν τα άλογα «του μαχαιριού» όπως τα ονομάζουν οι τζαμπάσηδες αποτελούν νέο διατροφικό σκάνδαλο.

Μέσω της νομικής συμβούλου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε οι αρμόδιοι να πάψουν να θεωρούν αυτά τα ζώα άψυχα εργαλεία. Όλες οι δαπάνες για τις νομικές υπηρεσίες καλύπτονται από τα μέλη του σωματείου μας και τις λίγες δωρεές που λαμβάνουμε.

Εκτός από την διοργάνωση μουσικών συναυλιών θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να διοργανωθεί ένα πρόγραμμα ευζωίας των ιπποειδών που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τον ιππόδρομο.

Με τις νομικές μας ενέργειες γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο δρόμος μας θα είναι ακόμα πιο μοναχικός και δύσκολος αλλά σίγουρα πιο αποτελεσματικός για τα ιπποειδή στην Ελλάδα. Να ενημερώσουμε πως τα αρχεία και στοιχεία που διαθέτει το σωματείο μας είναι καλά αποθηκευμένα σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος.


One more ex race horse died a few days ago. At least this time among people who took this horse away from the kill buyer and desperately tried to save its life.

Following footsteps of the horses leaving the race track, and not only, had we realized that no recognized association maintained an active equine recording and performance database as required by the embedded Community directives.

The public corporation named «Jockey Club of Greece» according to Greek laws 858/1937 (A 367) and 4603/2019 Article 47, modified Article 2 of A.N. 399/1968 among its competencies is to: l) take care, take action and recommend to the in the case of competent bodies adopting rules and taking measures to improve the quality of purebred horses, and to ensure the wellbeing of horses, during and after their racing activity,

But how will they ensure their well-being after stopping their racing activity when they do not know where they are? Representatives of the Ministries of Rural Development, Finance and the Ministry of Culture and Sport are represented in the Board of Directors of the Jockey Club of Greece.

All a trader/buyer needs to remove a horse from the race track is a simple statement of withdraw from sports and that the person who will transport it has a "legal" transportation. Then he is free to carry it away for any purpose, for any use, for as many breeding as possible, for resale, for any kind of life or death. After its departure thoroughbred becomes a ghost for competent authorities and associations. Very few of the ex race horses have a good life without abuse.

The Greek Ministry of Rural Development has not implemented any legislation (504/2008, 2015/262) for the registration and recognition of equidae in our country. Not even one of the domestic or foreign animal-health organizations has denounced this illegality for so many years.

The links in the money chain from the exploitation of equidae in Greece are fully covered by the principles paid to ensure their well-being.

A year ago when we tried to save a three-year ex race horse, locked inside a warehouse starving to die, possibly due to some kind of disease, an animal welfare association was against us defending the kill buyer. Among the Board of Directors of this animal welfare association are people involved with racetrack.

The price we pay for choosing to put an end to abuse and lack of legislation is huge and many times our volunteers face a dead end. The power of money of illegal trading is difficult to be defeated. Only a few exceptions among sports world and horse lovers support our efforts.

Most of our letters to Ministry of Agriculture and Rural Development remain unanswered. We focus to enforce and apply directives and regulations regarding official associations and authorities on registration and equine identification.

Already we have officially stated the problem in the petition we submitted at the European Parliament through Committee of Petition EU under registration number 1076/2019 and our written complaint to the European Commission for Health and Safety under registration number CHAP (2019) 01176 . Since we do not know where the equidae are based and how they live in our country, we certainly do not know whether kill buyers are responsible for a future horse meat scandal.

Advocacy is the key to end equine abuse in Greece and through our legal advisor we will make all necessary legal actions to stop abuse. Those who consider equines as tools with no feelings, specially the authorities which allow their abuse will be held accountable and Ippothesis will make sure of it. All expenses for legal services are covered by members of our association and the few donations we receive.

Apart from organizing music concerts it would be much more useful to organize a horse welfare program for thoroughbreds no longer suitable for racing.

We know that life will be more difficult for us because of legal actions against authorities but this is the only way to achieve equine welfare in our country. Ippothesis records and data are well secured in case of any accident.
Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg