Ευζωία μετά την ιπποδρομιακή δράση - Welfare after horse racetrack

Δελτίο Τύπου

Την Παρασκευή 05.06.2020, το σωματείο μας κατέθεσε υπόμνημα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Αθλητισμού και στη «Φίλιππος Ένωσις Ελλάδος» με θέμα το "Ζήτημα παραβίασης εκ μέρους της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.) της θεσμοθετημένης υποχρέωσής της να διασφαλίζει την ευζωία των δρομώνων ίππων μετά την παύση της αγωνιστικής τους δραστηριότητας».

Παρότι το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. υποχρεούται βάσει του άρ. 2§1 περ. ιβ΄ ν. 399/1968, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρ. 47 ν. 4603/2019, να εκδώσει απόφαση, που να ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της ευζωίας των δρομώνων ίππων μετά την παύση της αγωνιστικής τους δραστηριότητας, εντούτοις η Φ.Ε.Ε. δεν έχει συμμορφωθεί με την παραπάνω υποχρέωσή της. Αποτέλεσμα αυτής της παραβίασης είναι να χάνονται τα ίχνη των ίππων που απομακρύνονται από τους ιπποδρόμους της, γεγονός που εξυπηρετεί φυσικά τους κάθε λογής κακοποιητές των ιπποειδών.

Το σωματείο μας και η νομική του σύμβουλος, προσπαθώντας να σπάσει την αλυσίδα του παράνομου εμπορίου και του διατροφικού σκανδάλου που αυτό επάγεται, κατέθεσε υπόμνημα στους αρμόδιους φορείς, καλώντας τους να συμμορφωθούν με το γράμμα του νόμου, διασφαλίζοντας την ευζωία των δρομώνων ίππων μετά την παύση της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.

Press release

June 5th 2020, our equine welfare society has submitted a memorandum to the Ministry of Culture and Sport, the Ministry of Rural Development and Food and the "Jockey Club of Greece" on the subject, "Question of violation on the part of Jockey Club of Greece (F.E.E.) its institutional obligation to ensure the well-being of the horse races after the cessation of their competitive activity ".

Although the Board of F.E.E. is required under Art. 2§1 Law 399/1968, as amended by article 47 Law 4603/2019, to adopt a decision stipulating equine welfare after stopping their racing activity, however the F.E.E. has not complied with its above obligation. As a result of this violation, the traces of the horses that are removed from its racetracks are lost, which of course serves all kinds of equine abusers.

Our society and its legal adviser, trying to break the chain of illegal trade and food scandal that ensues, filed a memorandum addressed to the authorities, urging them to comply with the letter of the law, ensuring the well-being of equines after their competitive activity at horse race track ends.Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg