Αρμόδιες αρχές και κωδικοί αναγώρισης ιπποειδών - Competent authorities and UELN

Ενημέρωση για τις ενέργειες του σωματείου ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ ώστε να υπάρξει θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία για την προστασία των ιπποειδών. Όπως θα αντιληφθείτε, αφού διαβάσετε το κείμενο, με αυτές τις ενέργειες χορηγία θα δούμε μόνο στην Δευτέρα Παρουσία, για αυτό σας παρακαλούμε να μην μας ξεχνάτε όταν ενισχύετε σωματεία.


Αθήνα, 29/1/2020 Από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες απευθύναμε γραπτώς ερώτημα για ποιο λόγο το ΥΠΑΑΤ και η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος, αφού διατηρούν κωδικό στην πλατφόρμα αναγνώρισης ιπποειδών (UELN, UNIVERSAL EQUINE LIFE NUMBER) γιατί δεν καταγράφονται τα ιπποειδή και δεν έχουν ενσωματωθεί οι κοινοτικοί κανονισμοί, υπήρξε ελάχιστο ενδιαφέρον. Η μια υπηρεσία απευθύνεται στην άλλη.


Χαρακτηριστικό είναι πως η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος αρμόδια σύμφωνα με τον νόμο για την ευζωία των ιπποειδών αφού αποσυρθούν από την ενεργό δράση, δεν γνωρίζει ούτε που βρίσκονται από την στιγμή που περνούν την πόρτα εξόδου του ιπποδρόμου.

Οι Ιπποδρομίες ΑΕ ή Μαρκόπουλο park ή όποιο άλλο όνομα χρησιμοποιούν, και αναρμόδιες δηλώνουν, αλλά όπως και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, δεν ενδιαφέρονται στην πράξη για το τι απογίνονται αυτά τα ζώα όταν πλέον δεν τα χρειάζονται. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Ακριβώς τα ίδια ισχύουν για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.


Για να γίνει αντιληπτό: η καταγραφή δεν συμφέρει τους εμπόρους από όπου και αν προέρχονται για αυτό υπάρχει θεσμική κάλυψη και καθυστέρηση εδώ και δεκαετίες ώστε να λυθεί το πρόβλημα.


Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την συνδρομή του Intergroup on the welfare and conservation of animals κατατίθεται τις επόμενες ημέρες νέα γραπτή ερώτηση στην αρμόδια επίτροπο (για την οποία θα υπάρξει ειδική αναφορά) ενώ παράλληλα αναμένονται απαντήσεις από την επιτροπή για την γραπτή καταγγελία και αναφορά κατά του ΥΠΑΑΤ που έχουμε ήδη καταθέσει.


Στο ΥΠΑΑΤ έχουμε καταθέσει από το 2015 πολλές φορές προτάσεις για την δημιουργία θεσμικού και ελεγκτικού πλαισίου για την προστασία των ιπποειδών.


Αθήνα 2/12/2019


Με επιστολή μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και την Φίλιππο Ένωση Ελλάδος μέσω του φορέα που την εποπτεύει, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ρωτούμε γιατί εφόσον διατηρούν κωδικό εγγραφής στο σύστημα παγκόσμιου ισόβιου αριθμού ιπποειδούς (UELN) δεν υπάρχει καταγραφή και αναγνώριση ιπποειδών από το ΥΠΑΑΤ ενώ η ΦΕΕ, ως αναγνωρισμένη ένωση, δεν ενημερώνει την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος μετά την αναχώρηση των δρομώνων ίππων.

Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν σε κακοποίηση και εγκατάλειψη ιπποειδών στην χώρα μας.

Το σύστημα του παγκόσμιου ισόβιου αριθμού ιπποειδούς (Universal Equine Life Number) έχει συμφωνηθεί παγκοσμίως μεταξύ των σημαντικότερων οργανώσεων εκτροφής ίππων και ιππικών οργανώσεων και ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2015/262 ως η βάση δεδομένων με την οποία θα πρέπει να επικοινωνεί η κάθε κρατική βάση δεδομένων.Update on the actions of IPPOTHESIS in order to provide an institutional framework and legislation for the protection of equidae. Reading following text you will understand why we will never get a grant so please don’t forget to support us.


Athens, 29/1/2020


From the competent authorities to which we applied a letter asking why Ministry of Agriculture and Jockey club of Greece, since they maintain an active code on equine identification platform (UELN, UNIVERSAL EQUINE LIFE NUMBER), why there is no registration of equines in Greece and community regulations have not been incorporated, unfortunately very little interest was shown to us. Until today we just face bureaucracy following one department asking the other one for a solution.


Characteristic is that the Jockey club of Greece, which is responsible under the Law on the welfare of equidae after they are withdrawn from active duty, does not even know where equines are from the moment they exit door of racetrack.

Horse Racing SA or Markopoulo park or any other name they use declare they are not responsible and like the majority of owners, they are not really interested in what happens to those animals when they are no longer useful to them. Very few exceptions exist on this area. Exactly the same applies to the Ministry of Rural Development.


Just to clarify that equine registration is prohibitive on profits of traders and kill buyers. This is why it has been delayed for decades to be resolved, always with the support of institutions.


At European level, with the assistance of the Intergroup on the welfare and conservation of animals, a new written question will be submitted to the competent Commissioner (for which there will be a special report) in the coming days, while responses from the Committee on Written Complaint and Report against Ministry of Agriculture are expected.


At the Ministry of Agriculture since 2015 we have tabled proposals on several occasions for the creation of an institutional and control framework for the protection of equidae.Athens, 2/12/2019

In our letter addressed to the Ministry of Rural Development & Food and to the Jockey Club of Greece through Ministry of Culture and Sports, we asked them since they maintain a registration code in the Universal Equine Life Number (UELN) why there is no registration and recognition of equidae by the Ministry and lack of register by the Jockey Club of Greece the change of ownership for thoroughbreds when they leave the race track.


Lack of enforcement of identification results only to abuse and neglect of equidae in Greece.


The Universal Equine Life Number (UELN) system has been globally agreed between the major horse-racing and horse racing organizations and is designated by European Regulation 2015/262 as the database that every state should communicate with database.
Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg